སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཆེན།

སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། སུ་སྤེ་ཏིར་ཡོད་པའི་ས་སྐྱ་དགོན་པས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ལྟར་འཆར་ཟླའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུལ་དེར་གསུང་ཆོས་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཉིན་གཉིས་རིང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་འཆར་ཟླའི་ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ ཉིན་འཇར་མན་གྱི་ཧྥུ་རན་ཁུ་ཧྥོར་ཌི་ནས་སྒོམ་རིམ་བར་པ་དང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཅས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༧/༠༥/༠༢

Leave a Reply

3 thoughts on “སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཆེན།

  1. བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོ།

    ཧྥུ་རན་ཁུ་ཧྥོར་ཌིའི་གསུང་ཆོས་སྐབས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་གཙོས་པའི་སྤྱི་འཐུས་དེ་དག་མ་ཕེབས་ན་ད་འགྲིག་པ་རེད། སྐྱབས་སུ་མཆི།