བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས།

བུད་མེད་ཚོ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེས་པ་ལས་སེམས་གཉོམ་ཞིང་ཉམས་ཆུང་བ། ཧམ་སེམས་དང་ང་རྒྱལ་དེ་ཙམ་མེད་པ་བཅས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཞི་བདེ་དང་ འཚེ་བ་མེད་པས་རྒྱུད་ཟིན་ཡོད་ཟེར་ཆོག་པ་རེད། དེར་བརྟེན། བུད་མེད་ཚོས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཞི་བདེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཐད་གར་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་མཁན་ཡང་བུད་མེད་ཚོ་ཆགས་ཡོད། ཅེས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༤/༠༣/༢༦

Leave a Reply