གསོན་གནས་དང་ཌི་ཇི་ཊོལ།

ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ དང་ ༢༡ གཉིས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་་དེང་གི་གོ་ལའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གསོན་གནས་དང་ཊི་ཇི་ཌོལ་ཟེར་བའི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཐོག་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་འདོད་པའི་དོན་གནད་འགའ་་གླེང་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་་གཤམ་གསལ།

 

གློག་ཀླད་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ (PCདང་MACགཉིས་ཀྱི་བར་ལ) བར་གྱི་བོད་ཡིག་གི་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་འགྲེལ་བཤད།

  • ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ iPhone ལྟ་བུའི་ཐོག་ལ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས།
  • བརྩེགས་འདོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཇི་བཞིན་མི་ཤར་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།
  • གློག་ཀླད་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཟོ་མཁན་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་དངོས་ཕེབས་ཀྱིས་རང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བཟོས་རིམ་དང་དེའི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༧/༠༢/༡༦

Leave a Reply