གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་པར་རིས་གསར་འགྱུར།

ལྟ་སྲུང་འོག་གི་བལ་ཡུལ། བལ་ཡུལ་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མེ་སོར་བོད་རིགས་སློབ་མའི་ལས་འགུལ། ཆིན་ནེ་བོད་རིགས་སློབ་མའི་ལས་འགུལ། བྷང་ལོར་བོད་རིགས་སློབ་མའི་ལས་འགུལ།

བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ།
གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ། ཡུ་རོབ་སུད་སིའི་ལས་འགུལ།ཨོ་གླིང་སུད་ནེའི་ལས་འགུལ། 

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༠༣/༡༡

Leave a Reply

3 thoughts on “གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་པར་རིས་གསར་འགྱུར།

 1. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་

  གསུམ་དུས་བོད་མིའི་ལས་འགུལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སོང་།
  པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་རྒྱུད་ནས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བྱུང་།
  ཐབས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་རྩལ་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡང་།
  དགྲ་བོ་རྒྱ་མིའི་དབང་པོ་འོན་པ་ཞར་རར་ལྷག་འདུག་།

 2. སྐལ་བཟང་མཚོ།

  པར་རིས་གསར་འགྱུར་སྤེལ་སྟངས་ཡག་པོ་འདུག འདི་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཁང་ཆེ་གྲས་ཁག་དང་འདྲ་མཉམ་གྱིས་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རེད། ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་འབྲི་བ་ལས་འདི་ལྟར་སྤེལ་ན་ཡག་པོ་འདུག མ་གཞི་དུས་བབ་གསར་འགྱུར་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ཡོད།

 3. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་

  རང་ས་མེད་ན་རང་དབང་གང་ན་ཡོད་།
  རང་དབང་མེད་ན་རང་འདོད་གང་ན་ཡོད་།
  རང་བཙན་མེད་ན་རང་ས་གང་ན་ཡོད་།
  རང་ས་རང་བདག་འགན་འཁུར་བླང་ན་དགའ་།