༧གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧོང་ནང་ཕེབས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཉི་ཧོང་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བཞིན་པ་དེར་མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒོལ་གཏམ་བསྒྲགས་འདུགརྒྱ་གར་གྱི་(TimesNowNews)གསར་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་ནང་ཆོས་འབྲེལ་དང་བསྟུན། ཚན་རིག་བགྲོ་གླེང་དང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་སུ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུས་ཏེ། ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པར་ཉི་ཧོང་ཕྱོགས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་མི་སྦྱོར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

གནད་དོན་དེའི་ཐད་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀིན་སང་(Geng Shuang)ཟེར་བ་ཞིག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྟེང་། བོད་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོས་ཉི་ཧོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཁ་བྲལ་རིགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་འདུག

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཅིག་གི་སྐབས། ནམ་ཞིག་བོད་རྒྱ་གཉིས་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དེར་ཕྱི་སྲིད་མགྲིན་ཚབ་པ་དེས། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐད་ཆ་དེར་ལན་འདེབས་བྱེད་མིན་ང་ལ་འོས་པ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། ངས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་རྒྱ་ནག་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཞིག་རེད། ཅེས་བརྗོད་འདུག

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གཞུང་དང་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་གནང་མཁན། མཇལ་འཕྲད་བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་སོགས་ལ་གནོན་ཤུགས་སྣ་ཚོགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། ཡུལ་གཉིས་བར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་ཐུག་འཕྲད་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྡིགས་ར་རིམ་པར་སྐུལ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་མ་ཕྱིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྟབས་བསྟུན་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡུལ་འདིའི་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བསྟུན་མར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྔར་ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ནང་པའི་གནས་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཡུལ་གཉིས་བར་བསམ་བཞིན་རྙོག་དྲ་སློང་གི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་རིམ་པར་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་གདན་འཇགས་པའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་རྒྱུ་རང་དབང་ཡིན་སྐོར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༡༡/༢༡

Leave a Reply

2 thoughts on “༧གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧོང་ནང་ཕེབས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུས།

  1. བོདགཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་་ཉེhེཉའ

    རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུང་ལ་ལས་ཀ་གཞན་གང་ཡང་མེད་སྟབས་
    ག་དུས་ཡིན་ཀྱང་གོང་ས་མཆོག་སྲུང་ནས་སྐད་ངན་ཤོར་སྟངས་ལ་ན་
    རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དེ་གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་འཁྲིད་པའི་
    བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་འཇིག་གི་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།