བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབ་བྱུང་བར་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས་རེ་བ་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༡༢/༢༠

Leave a Reply