སེ་ལ་ཀུ་བོད་ཁྱིམ་བཟོ་རིག་སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁང་།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༥/༢༦

Leave a Reply

One thought on “སེ་ལ་ཀུ་བོད་ཁྱིམ་བཟོ་རིག་སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁང་།

  1. ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཟེར།ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁུངས་ཟེར་ན་གང་རེད་གསར་འགོད་པས་ཤེས་ཡོད་དམ་གལ་སྲིད་ཤེས་མེད་ན་ཀློག་པ་པོའི་ཅི་ལྟར་ཤེས།