གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམ་པས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༧/༠༥

Leave a Reply

One thought on “གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམ་པས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས།