ཧོང་ཀོང་གི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་པ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་བྱུང་།

ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་པས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་བརྟེན་ཕྱིར་ཐའེ་ཝན་དུ་ལོག་དགོས་བྱུང་།ཁ་སང་ཐའེ་ཝན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྲིམས་གསར་ལག་བསྟར་འོག ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁོ་མིན་ཚུན་(Kao Ming-tsun) སོགས་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོངས་མཆན་ཕར་འགྱངས་ཞུ་བར་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཡོད་སྟབས། ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁོ་མིན་ཚུན་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཁྲིན་མིན་ཐོང་(Chen Ming-tong)ལགས་ཀྱིས།  ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དགོས་མེད་ཀྱི་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་བར་བརྟེན། ཐའེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་བྱས་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཞེས་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ད་དུང་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་མཚོན་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཞན་ལའང་དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག

ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ཐའེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་ཁོ་མིན་ཚུན་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྲིམས་གསར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཐའེ་ཝན་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་དང་ཆེ་མཐོང་སོགས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། རབ་བྱུང་ན་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། ཧོང་ཀོང་ནང་ཐའེ་ཝན་གྱི་ལས་དོན་ཁག་སྔར་བཞིན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཐའེ་ཝན་གཞུང་ལྟར་ན། ཐའེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་ལས་བྱེད་ཚོས་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཐའེ་ཝན་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པས་ཡིན་པ་དང་། ཐའེ་ཝན་གཞུང་ལ་བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་མ་ལྷུང་བར་དུ་ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་བཟུང་འདུགད་རེས་ནི་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་ཚོར་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལས་ཚབ་ལུ་ཁྲང་སྲེ་(Lu Chang-shui)ལགས་ཀྱི་ཐོངས་མཆན་ཕར་འགྱངས་མ་ཞུས་སྟབས། ཁོ་ཐའེ་ཝན་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པའི་ཁོ་མིན་ཚུན་ནི་ཁོའི་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་བར་གནད་དོན་དེར་གསལ་བཤད་སོགས་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་དང་། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་བདེ་འཇགས་ཁྲིམས་གསར་ཞེས་པ་ལག་བསྟར་བྱེད་མགོ་བརྩམས་སྐབས། ཐའེ་ཝན་གྱིས་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་བརླག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གཞུང་ལས་དོན་ཁང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཧོང་ཀོང་དབྱིན་ཇིའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་སྐབས་ནས་བཙུགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་ལས་ཁུངས་དེའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོངས་མཆན་སོགས་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ལས་དོན་གཞན་ལའང་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་མགོ་བརྩམས་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༢༠/༠༧/༡༨

Leave a Reply