གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་འཕར་འགྱངས་གནང་།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༢༠/༠༨/༢༠

Leave a Reply

One thought on “གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་འཕར་འགྱངས་གནང་།

  1. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས

    ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལ་འཇིག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགན་མ་འཁུར་ན་འགྲིག་གི་ཨ་ཡོད།