Leave a Reply

2 thoughts on “བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡

  1. <>ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་བསྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་མིས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་ཚོད་ལས་དེབ་མིང་ངོ་མ་མིན་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་།་་་་་ག་སྲིད་དངོས་གནས་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཟུར་ཟའི་མིང་དེ་རིགས་འཇོག་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།