Leave a Reply

3 thoughts on “བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡

  1. སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་ཨེ་ཡོད་སྙམ། དཔེར་ན། སེར་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉམས་འཇིག་ཅེས་དེབ་འདིའི་ཁ་བྱང་གཅིག་པུ་ལའང་བརྗོད་མེད་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཡོད་ན། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ལུས་དངོས་ལ་བརྗོད་བདེ་མེད་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དམ་སྙམ། དེ་ལས་༼སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉམས་རྒུད་༽ ཅེས་བྲིས་ན་བརྗོད་བདེ་བར་སྙམ།

  2. <>ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་བསྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་མིས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་ཚོད་ལས་དེབ་མིང་ངོ་མ་མིན་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་།་་་་་ག་སྲིད་དངོས་གནས་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཟུར་ཟའི་མིང་དེ་རིགས་འཇོག་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད།