Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

བོད་རིཊ་ཤིག་ཨ་རིའི་མེ་འཁོར་གྱི་བདེ་འཇཊ་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོས།

བོད་རིགས་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་ཞུ་བ་ཞིག་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མེན་ནི་སོ་ཊའི་མེ་འཁོར་བདེ་འཇགས་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་གི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ ༧༠ ཚང་མ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རོཊ།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་བཅུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཀྱི་མི་རབས་དེའི་བསམ་བློ་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་གནང་སོང་།་་་

གཞིས་ཆཊ་ཁག་ཏུ་༧པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བཞིན་འདུག

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་བག་གྲོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་སྐོར་སྐྱོད་གནང་བཞིན་འདུག  ་་་

ཨ་རིའི་ནང་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་།

རང་ལོ་ ༦༤ ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་རོལ་དབྱངས་མཚན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་གང་བྱུང་མེ་མདས་བརྒྱབས་ཏེ་ཨ་རིའི་དེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་མེ་མདའི་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་བྱུང་ཡོད་འདུག  ་་་

སྦེལ་ཀོབ་ལུཊ་བསམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།

རྒྱལ་ཡོངས་བོད་མིའི་སིལ་སྤོལ་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་རུ་ཁག་གི་རྩེད་འགྲན་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སུ་རྩེད་འགྲན་པ་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་སོང་།་་་

ཧི་མ་ཅལ་ནང་འོས་འཕེན་དེབ་སྐྱེལ་བ་བོད་མི་ ༡༤༠༠ འདུག

རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་བསྡུའི་ནང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་མི་ ༢༠༠ ལྷག་དང་སྦིར་ཁུལ་ནས་ ༡༠༤༧ བྱུང་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

རྒྱ་མོ་ཞིག་གིས་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ལ་ངོ་རྒོལ་ལག་འཛིང་བྱས།

བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་རྡོ་རིང་མདུན་དུ་བོད་ནང་གི་ཞི་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་སྐབས་རྒྱ་མོ་ཞིག་གིས་ངོ་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས།  ་་་

དཔེ་དེབ་གཞུང་བཞེས་བཏང་འདུག

བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ར་རྫ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང་བྱང་སྐར་ལགས་གཉིས་ཀྱི་དེབ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་བཞེས་བཙན་ཁྱེར་བྱས་ཡོད་འདུག་་་