Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

ཅང་ཙི་མེན་ཐེངས་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་ཤི་དགོས་པ་རེད།

མ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང -ཐེངས་མང་ཐོན་པའི་ཅང་ཙི་མེན་ཤི་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཡོ་འཕྲུལ་ཅི་འདུག རྩོམ་པ་པོ། ཁྲིན་སི་མིན།  བོད་སྒྱུར་བ། པདྨ་མཚོ། འདི་ལོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཡང་བསྐྱར་ཅང་ཙི་མེན་ནད་མནར་གྱིས་ཤི་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་མགོ་འཁྲིད་རིམ་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒན་ཡོལ་དུ་ཕྱིན་རྗེས། ཅང་ཙི་མེན་ལྟར་མི་འདོད་འཁོན་སེམས་ཆེན་པོས་འབུད་རྒྱག་གསུམ་དང་བཀག་འགོག་བཞི་ཡིས་རུབ་རྒྱག་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་་་

རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ངོས་ལེན་མ་བྱས།

རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་སྐྱེད་ཀ་མཐོ་བའི་བུ་ལོན་གཏོང་ཐབས་དང་སྐམ་མཚོ་གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་རེད་ཟེར།་་་

བོད་དང་བལ་ཡུལ་བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གང་མགྱོགས་བཟོ་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་གིས་མགོ་ཁྲིད་པའི་དར་གོས་ཚོང་ལམ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བལ་གཞུང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༨ ལྷག་གི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་བོད་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད།་་་