ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་སྲོལ་འདྲ་གི་མ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་ཇུས་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་སྟར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་མི་ཚོས་དམངས་གཙོའི་འོས་བསྡུ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།་་་

དྷ་རམ་ས་ལའི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ། (པར)

བཞུཊ་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་གྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་པར་རིས་ཁག་ཅིག་འདིར་དམིཊ་བསལ་གྱིས་བཀོད་ཡོད།་་་

ལྡི་ལིར་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས།

ལྡི་ལིའི་རྒྱ་གར་རང་བྱུང་ལྟེ་གནས་(India Habitat Centre)ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ཚོམས་ཆེན་དུ་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་ཡོད་འདུག་་་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉན་ཞིབ་སྟེང་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚན་པ་ཞིག་གི་ཉན་ཞིབ་སྟེང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་།་་་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ལེན་མེད་པ་ཤེས་དགོས།

ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་སྡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་ཚུལ་དང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བོད་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་མི་བསྐྲུན་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་ཡོད་འདུག་་་

གྲོས་ཚོཊ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ནས་མགོ་འཛུཊ་རྒྱུ་རེད།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མཐའ་མ་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བར་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འགལ་འདུ་གླེང་སློང་།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་རྒྱལ་ཁ་དེ་སུ་ལ་འཐོབ་རུང་། ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཉོ་འཚོང་གི་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར།་་་