ཆེས་མཐོའི་དམག་དཔོན་གཉིས་ལ་ནག་ཉེས་ཕོག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུས་དཔོན་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་ཧྥང་ཧྥིན་ཧེ་དང་དབུས་རྒྱུན་ཟུར་པ་འདས་པོ་ཀྲང་ཡཱང་གཉིས་ཀྱིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ལྐོག་རྔན་འབོར་ཆེན་བླངས་བའི་ནག་ཉེས་འོག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནས་ཕུད་དེ་གོ་ཐོབ་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་ཟེར།

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མོང་ཧོང་ཝེ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  ་་་

སྲོལ་ཡིག་དོན་ཚན་བདུན་དང་འགལ་ན་དམར་ཤོག་གི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འཕུད་རྒྱུ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཚོས་བྱེད་མི་རུང་བ་དང་བྱས་ན་དམར་ཤོག་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འཕུད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན་ཚན་ ༧ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་་་

ཧྥན་པིན་པིན་ལ་ཉེས་ཆད་ལྕི་མོ་བཅད་འདུག

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་མ་གྲགས་ཅན་ཧྥན་པིན་པིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལ་གཡོལ་ཐབས་སྦས་སྐོང་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྱོན་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༨.༨ ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་འདུག་་་

ཨ་རྒྱའི་བདེ་སྲུང་ཚོགས་འདུ་རྩིས་མེད་བཏང་།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་བར་ཚོང་འབྲེལ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་གི་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་པར་ཕྱི་འབྲེལ་དང་བདེ་སྲུང་ཐད་ནས་ཀྱང་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཡུ་གུར་མཐོ་རིམ་མགོ་འཁྲིད་ཅིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་འདུག  

རྒྱ་ནག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཡུ་གུར་བ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་་་

ཐའེ་ཝན་གྱི་གསང་མྱུལ་བ་ ༡༠༠ ལྷག་རྩད་ཆོད་ཡོད་ཟེར།

རྒྱ་ནག་དང་ཐའེ་ཝན་བར་གསང་མྱུལ་བ་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཐའེ་ཝན་གྱི་གསང་མྱུར་བ་ ༡༠༠ ལྷག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩད་ཆོད་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། 

རྒྱ་ནག་གི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་རའི་ནང་གི་འཁྲབ་སྟོན་མ་གྲགས་ཅན་ཧྥན་པིན་པིན་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་བོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཟླ་གསུམ་ལྷག་འགྲོ་བཞིན་འདུག་་་