མཚོ་དམག་གི་དམག་སྤྱི་ཞིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་ནག་དབུས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ་འོག་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཟུར་པ་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་ཕག་ནད་གསར་པ་ཞིག་བསླེབས་འདུག

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཕག་ནད་གསར་པ་དེར་ཡིད་གཟབ་དང་སྔོན་འགོག་རྗེས་འདེད་མ་བྱས་ན་ཏོག་ནད་ལྟར་རྒྱ་ཁྱབ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཤོར་ཉེན་འདུག

རྒྱ་ནག་གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་དྲག་ཆར་མུ་མཐུད་དུ་འབབ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་རིམ་པ་གསུམ་པ་དེ་བཏང་ཡོད་པ་དང་འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་འཐོར་ཉེན་ཡོད་པའི་འཇིགས་སྣང་བསླེབས།་་་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས།

ཧུའུ་པའེ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལེང་ཡན་ཕིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་བཟུང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཐད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་བརྟེན་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས།ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན། རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་ཞོགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧུའུ་པའེ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱ་ཡིག་རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལེང་ཡན་ཕིན་(Liang Yanping)གྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་སྒང་ལ་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཉི་ཧོང་་་

ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནང་འཁྲུག་གི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་མགོ་འཁྲིད་དང་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ཏུན་ཧེ་ལིན་གྱིས་སྒྲིག་འགལ་ཁྲིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ་་་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་བློ་དཀར་ན་བོད་མི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་མཚམས་བཞག་སྟེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་དགོས་སྐོར་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བཏོན་ལྟར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཀ་དགོས་ན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་བློ་དཀར་གཞུང་དྲང་ཡིན་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་འདུག་་་

པེ་ཅིན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བསྐྱར་དུ་བྱུང་།

པེ་ཅིན་དུ་ཉིན་གྲངས་ ༤ ནང་ཉུང་མཐར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༣༦ བྱུང་སྟེ་ཝུ་ནན་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་བཀག་སྡོམ་ཞིབ་བཤེར་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

རླངས་རྫ་འཐོར་ཏེ་མི་ ༢༠༠ མ་ཟིན་ཞིག་ལ་ཤི་རྨས་ཐེབས།

རྒྱ་ནག་ཀྲི་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཝན་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རླངས་རྫ་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་འབར་གས་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༩ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༡༧༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་འདུག་་་