བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བཀག་འགོག་བྱས།

བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་ལམ་ཁག་གིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་སྲིད་བློན་སྐོར་ལ་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ནས་གནས་སྐབས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

བོད་ནང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་གི་མགོ་འཁྲིད་ཚོ་ཨ་རིའི་ནང་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་དྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཨ་རིའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་གཞི་གཞིར་བཟུང་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡོང་དུ་མི་འཇུག་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་ཐོངས་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུར་དམ་དྲག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

ཨ་རི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས།

ཨ་རི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་དངོས་སུ་ཕྱིར་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་འདུག་་་

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ཧིན་བོད་ས་མཚམས་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར།

ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྟར་རྒྱལ་སྲུང་བདེ་འཇགས་ལ་དམིགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཁག་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱའི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་འདུག་་་

གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་ལ་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ལུགས་ལྟར་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་ལ་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་བའི་ནང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག་་་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཕུད་དགོས།

ཨ་རིའི་རྒྱ་གར་སྤྱི་དམངས་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་དང་རྒྱ་གར་ཐའེ་ཝན་སོགས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕར་རྒོལ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག་་་

སྲིད་བློན་མུ་དྷི་མཆོག་གིས་གློ་བུར་ལ་དྭགས་སུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་།

སྲིད་བློན་མུ་དྷི་མཆོག་གིས་སྟོན་པ་གཽ་ཏམ་མཆོག་གིས་སྙིང་སྟོབས་ནི་བྱམས་བརྩེ་དང་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ནི་བདེན་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་པ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་བ་ལྟར་གྷལ་ཝན་ལུང་གཤོངས་ནས་ཕ་ས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བློས་གཏོང་གནང་བ་དེ་ཡི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གསུངས།་་་

རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་རྒྱ་མི་ཚོར་སྣེ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག  

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མགྲོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གི་བདག་པོ་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་མགྲོན་པོ་ཚོར་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ཐོན་རྫས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་་་