མི་ ༦༥ བསད་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་བྷང་གྷལ་དུ་མེ་འཁོར་གཉིས་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༦༥ བསད་ཡོད་འདུག

་་་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་ཕྱི་བསྐྱོད་མཐོང་མཆན།(Visa)

ད་ཐེངས་བོད་རིགས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་ཐེངས་སྔོན་མ་དག་དང་མ་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་(Passport)དང་ཕྱི་བསྐྱོད་ཐོང་མཆན་(Visa)གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཡིན།

་་་

མི་ ༡༥༨ ལ་ཤི་སྐྱོན།

རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལ་ཆག་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༥༨ ལ་ཤི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་འདུག

་་་

འཛམ་གླིང་རི་འཛེཊ་པ་ཆུང་ཤོས།

རང་ལོ་ ༡༣ ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་བུ་ལོ་མག་ལཊ་ཇོ་མོ་གླང་མར་འཛེགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་ གཏོར་ཡོད་འདུག

་་་

དབྱིན་ཡིག་གི་གསར་ཤོག་ཅིག

ཧོང་ཀོང་ནང་ The Epoch Times  དབྱིན་ཡིག་གསར་ཤོག་ཐོག་མ་དེ་པར་འགྲེམས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་འདུག

་་་

རྒྱ་དམག་སླེབས་སོང་ཟེར།

གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའི་ནང་ལ་དྭགས་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་དཔལ་མགོན་མཚོ་ཁུལ་དུ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ཐེངས་གསུམ་ལ་སིམ་འཛུལ་བྱས་སོང་ཟེར།

་་་

ཤི་སྟངས་འདི་ཚོ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནས་མི་ ༨ རང་གི་བརྒྱབ་འདུག བུད་མེད་བཞི་དང་སྐྱེས་པ་ ༤ རེད་འདུག

་་་

ཤི་སྟངས་འདི་ཚོ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནས་མི་ ༨ རང་གི་བརྒྱབ་འདུག བུད་མེད་བཞི་དང་སྐྱེས་པ་ ༤ རེད་འདུག

་་་