བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ནི་ང་ཚོའི་སྲོག་རྩ་རེད།

ང་ཚོས་རང་གི་སྲོག་རྩ་ལྟ་བུའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་འདིར་དོ་སྣང་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་བོད་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བ་ཞིག་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ བོད་པ་ཚོ་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སུ་གྱར་ངེས་རེད་ཟེར།

་་་

སྒྱུ་རྩལ་པ་མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་འདུག


སྒྱུ་རྩལ་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ཤགས་དང་གཏམ་བརྗོད། གར་ཆུང་། གཏམ་བཤད་བཅས་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་བོད་མིའི་ལ་རྒྱ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བརྗོད་ཡོད་ལ། ལ་གཞས་དང་རྡུང་ལེན། གླུ་གར། འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་མི་རིགས་སློབ་གསོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་དམ་དྲག་དང་སིན་གཙེར་མ་བཟོད་པར་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡོད་འདུག

་་་

ཀ་ཐུ་མན་གྲུ་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ངོ་རྒོལ།

བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ ༤༠ ལྷག་གིས་ཀ་ཐུ་མན་གྲུའི་རྒྱ་ནག་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་སྟབས་ཉེན་རྟོག་པས་འཇུས་ཡོད་འདུག

་་་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་པེ་ཅིན་ལ་སྡིག་པ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་བཙུགས་དུས་སྟོན་ཉིན་ངོ་རྒོལ་གྱི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

་་་

བཀའ་ཁྲིས་པེ་ཅིན་ལ་སྡིག་པ།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་བཙུགས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༦༠ པའི་ཆེད་དུ་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་ཏེ། བོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་བཀོད་པ་འདིར་དྲངས་པ་ཡིན།

་་་

ཇེ་ནེ་ཝ་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ངོ་རྒོལ།

དེ་རིང་སུད་སི་བོད་མིའི་གྲོགས་པོ་ཚོགས་པ་དང་སུད་སི་དང་ལི་ཆི་ས་ཊན་བོད་རིགས་སྤྱི་ཚོགས། སུད་སི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་བཙུགས་དུས་ཆེན་ཉིན་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

་་་

ལོན་ཌོན་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ངོ་རྒོལ།

རྒྱ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་། བོད་པ་བཅས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཅེས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་བཙུགས་དུས་སྟོན་ཐེངས་ ༦༠ པའི་ཉིན་མོར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད།

་་་

ལྡི་ལི་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ངོ་རྒོལ།

འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་གར་བ་པ་དང་བོད་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གིས་དེ་རིང་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཅན་ཌར་མན་ཌར་ སྲང་ལམ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།

་་་