འཛམ་གླིང་རེག་དུག་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་གཙི།

རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་གཞིས་ཆགས་ ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་འཚོ་བའི་འདུ་འགོད་ཆེད་དབྱར་ས་དང་དགུན་ས་ལྟ་བུར་ས་ཁུལ་གྲོང་འཁྱེར་གང་ སར་འགྲུལ་གནས་བྱེད་བཞིན་པར་སོང༌། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནད་གཞི་འདི་མངོན་མེད་དུ་བསླེབ་གཞི་དང་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག

་་་

དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་འགྲེམས་སྟོན་བྱ་འགུལ།

མེས་དཔོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ཀྱིས། འདས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་དཀའ་སྡུག་མཐའ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ་སློབ་མའི་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལག་ཤེས་སློབ་སྦྱོང་ལའང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་འདུག 

་་་

ཐའེ་ཝན་ལ་ཕེབས་འཆར།

ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འཆར་ལོའི་ནང་ཁོང་ཉིད་ཐའེ་ཝན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྲིད་པའི་ སྐོར་ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་ནས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བའི་སྐབས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་དམངས་གཙོར་བསྟོད་བསྔགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཉིད་ནས་འཆར་ལོའི་ནང་གླིང་ཕྲན་དེའི་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད་འདུག

་་་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱག་འཕྲིན།

རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་དམངས། དམིགས་བསལ་གྱིས་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བའི་ཡུལ་མི་ཚོ་ལ་ངེད་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་ སྐྱེད་ཡོད་ལ། ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་གོ་རྗེས་ངེད་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་༧གོང་ས་ མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ཉིན་ཕྱེད་རིང་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒོ་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབས་ཡོད་པ་རེད།

་་་

བཀའ་ཁྲི་ཕྱོགས་ཕེབས།

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཕྱི་དྲོ་བར་ལྡི་ལི་དང་སྦར་སིལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

་་་

མུམ་བྷེ་རུ་མི་ ༡༠༠ ལྷག་བསད་པ།

རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷེ་རུ་འཇིགས་སྐུལ་བའི་དམར་འཛིང་འོག་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཡུལ་སྐོར་བ། མི་མང་དཀྱུས་མ་སོགས་ཁྱོན་སྡོམ་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ལྷག་བསད་པ་དང༌། མི་གྲངས་ ༢༥༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་འདུག

་་་

test

test

་་་

སྐུ་མདུན་གྱི་ཆིབས་བསྒྱུར།

དེ་རིང་ཞོགས་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ནུབ་ཨབ་རི་ཁའི་གླིང་ཕྲན་ནི་ཇི་རི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ལཱ་གྷོ་སིའི་ཕྱོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ཨབ་རི་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང༌། ཆིབས་སྒྱུར་གདན་ཞུའི་མི་སྣ་ཕེབས་བསུར་བཅར་ཏེ་གདན་ཞུས་ཐོག་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ རིང་ཁུལ་དེར་མཛད་འཆར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

་་་