དྲ་ཐོག་ནས་གཟའ་འཛིན་ལ་ལྟ་རོགས།

 

༢༠༠༨ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་བའི་ནང་བཏོན་པའི་དཔེ་དེབ། བོད་རྩིས་ཀྱི་ལོ་ཐོ། ཞེས་པའི་ནང་དུ་གཟའ་འཛིན་འདི་ཕྱི་རྩིས་ལྟར་ན་བདུན་པའི་ ༢༢ དང་། བོད་རྩིས་ལྟར་ ༥ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འཁེལ་བར་བསྟན་འདུག་ཟེར།

་་་

བཀའ་ཁྲི་འཚོལ་བ །

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཁག་ཅིག་ནང་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་ལོའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འཚོལ་ཕྱོགས་སྐོར་དང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱར་དུ་བཞུགས་ཐབས་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐད་དུ་བགྲོ་གླེང་དང་གླེང་སློང་གི་རླབས་རྒྱུན་གསར་བ་འཕྱུར་གྱིན་ཡོད་འདུག

་་་

བྱིས་པ་གསུམ་ཆུས་ཁུར་འདུག

ཁ་སང་རྨ་ཆུ་རྫོང་དུ་ཆར་བ་ཤུགས་དྲག་བབ་པར་བརྟེན། བྱིས་པ་གསུམ་ཆུ་ལོག་གི་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། བུ་མོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་ཆུ་ལོག་ནང་མི་མང་གིས་སྐྱབས་ཡོད་འདུག

་་་

བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དུས་ཆེན།

བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་འཆར་ཟླའི་ནང་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཡེ་ཊེལ་ནང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་འདུག

་་་

མནར་གཅོད་ཁྲོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་སློབ་སྦྱོང་གནང་གིན་འདུག་ཟེར།

་་་

བལ་བོད་ས་མཚམས་གྱི་དམ་དྲག

བལ་ཡུལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཏ་ཏོ་པ་ནི་དང་གློ་སྨོན་ཐང༌།དཀྱིལ་མ་ཐང་ཀ དེ་བཞིན་ལི་མི་སོགས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ས་སྲུང་དམག་ མི་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཡོད་འདུག

་་་

ཁེ་ན་ཌའི་མེ་སྐྱོན།

ཁེ་ན་ཌའི་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ Kelowna ཁེ་ལོ་ན་ ཞེས་པར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁར་བརྟེན། ཡུལ་མི་སྟོང་ཕྲག་ ༡༧ གྱིས་རང་ཁྱིམ་རྒྱབ་ཏུ་བཞག་སྟེ་ཐོན་དགོས་བྱུང་འདུག

་་་

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཆར།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནས་ ༡༠ དུས་མཚམས་སུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་འཆར་ཡོད་འདུག

་་་