དྲ་ཐོག་ལ་སྒོར་མོ་ཁྱེར་ཤོག

ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་དྲ་རྒྱ་ཚང་མས་དྲ་ཐོག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མར་རིན་འབབ་ལེན་རྒྱུ་རེད་ཟེར།

་་་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཕྱིར་གཏོང་།

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ས་གནས་ཕྱིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པར་གྱོད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བདག་དབང་སྤྲོད་ཀྱིན་མེད་པར་གཞིགས་ན་ཁོང་ཚོའི་ས་གནས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་བསྐོ་བཞག་གིས་ཁྲིམས་ཆད་ལྗིད་མོའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྲིད་པ་རེད། ཅེས་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པས་བཤད་འདུག

་་་

ང་པཎ་ཆེན་ངོ་མ་མིན་ཟེར།

ང་པཎ་ཆེན་ངོ་མ་དེ་མིན། པཎ་ཆེན་ངོ་མ་དེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་རེད་ཅེས་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བཤད་འདུག

་་་

སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་མནར་གཅོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་འདྲི་རྩད་འདྲ་མིན་བྱས་པ་དང༌། མཚོན་ཆ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་བཏང་པས་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་གཉིས་པོའི་ལྟོ་བ་དང་མཚན་མར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་འཕོག་ཡོད་འདུག

་་་

འགད་རྫས་ཀྱིས་གཏོར་བ།

ཧིན་རྡུ་ནི་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་སའི་མགྲོན་ཁང་གཉིས་འགད་རྫས་ཀྱིས་གཏོར་ཏེ་ཉུང་མཐར་ཡང་མི་དགུ་བསད་འདུག

་་་

མཁའ་གྲུ་མཐའ་མ་འཕུར་བ།

ཨ་རིའི་མཁའ་དབྱིངས་ཚོགས་པ་ NASA ན་ས་ཡིས་མཁའ་དབྱིངས་གནམ་གྲུ་ Endeavour ཨེན་ཌེ་ཝོར་ཞེས་པ་ཐེངས་དྲུག་ལ་བཏང་བར་འབད་པའི་མཐར་བདེ་ལགས་ངང་མཁའ་དབྱིངས་ སུ་སྐྱོད་འདུག གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་མ་བསྟན་པ་དང་སྣུམ་ཟེགས་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་དབང་གིས་ཐེངས་སྔོན་མ་ རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་བྱུང་འདུག

་་་

སུད་སིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྣེ་ལེན་མི་གནང་ཟེར།

འཆར་ཟླའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་སུད་སིར་ཕེབས་སྐབས་སུད་སིའི་བློན་ཆེན་བདུན་པོ་གུང་གསེང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་སྲིད་བློན་གྱིས་ད་དུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དབུ་ཁྲིད་ནི་མ་ རེད་ཅེས་ཀྱང་བཤད་ཡོད་འདུག

་་་