ཤི་གསོན་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག

ཕ་ཡུལ་སྨྲར་ཁམས་ནས་ཡིན་པའི་ལྷ་ས་ར་མོ་ཆེའི་གྲྭ་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་ནི། ད་ལོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༤ ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང༌། ད་ལྟའི་ཆར་ཤི་གསོན་ཅི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱུད་སྟོད་གྲ་ཚང་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་གཉེན་ཉེ་ཞིག་གིས་འདི་ག་གསར་ཁང་དུ་ གསུངས་བྱུང༌།

་་་

བླ་བྲང་གི་ཆུ་ལོག

བླ་བྲང་ལ་ཆུ་ལོག་ཡོང་སྟེ། ཁྱིམ་ཚང་སྐོར་ཞིག་གི་ཁང་བ་བཤིགས་ཤིང་དཔལ་འབྱོར་ལ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། གོ་ཐོས་ལྟར་ན་མི་གསུམ་ཤི་སོང་བ་དང་། མི་གཅིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག་ཟེར།

་་་

རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་རྩོད་གི་ཡོད།

ནེ་ཁོལ་ལགས། འདི་ནས་གསལ་བོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ད་སྔ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ནས་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གང་ཐོབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་དེ་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཐོབ་དགོས་གསུང་གིན་ཡོད་ལ། ད་བར་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཤད་ཀྱིན་ཡོད།

་་་

བསོད་ནམས་དབྱངས་ཅན།

པེ་ཅིན་དུ་ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཚུགས་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་ ༤ ལྷག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་ནས་ལྟད་མོར་ལྟ་གི་ཡོད་ལ། འདི་དག་གི་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་འདབས་སུ་བཞུགས་ པའི་བསོད་ནམས་དབྱངས་ཅན་ལགས་ཡིན་ངེས་ཤིང་། ཁོང་མོ་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་ནང་གསེར་དང་དངུལ་ གྱི་རྟགས་མ་བླངས་མཁན་གྱི་མདའ་རྩལ་བ་དེ་ཡིན།

་་་

གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག

རྒྱ་གར་ལ་གསར་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་མང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་དག་གི་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་སོང་ཤུགས་ཆེར་བཏང་སྟེ་གསར་འགོད་ཀྱི་ཟབ་ སྦྱོང་སྤྲོད་མཁན་དང་། ལས་ཀར་གསར་བསྡུ་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་གྲོང་ཁྱེར་དང་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་རེར་གསར་འགོད་པ་གཅིག་རེ་མ་གཏོགས་ འཇོག་གི་མེད། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་འགའ་ཤས་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་བོ་ཞིག་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་གསར་འགོད་པ་དེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་རེ་དང་རྒྱལ་ས་དེར་བྱུང་བའི་ དོན་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་་་

མི་སེར་གསར་འགོད་རིག་པ།

དམངས་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ནི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཡིན་སྟབས། གསར་འགོད་ནི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་བར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། ཨ་རིའི་རང་བཙན་སྒྲག་གཏམ་གྱི་མ་ཟིན་འབྲི་མཁན་སྲིད་འཛིན་གསུམ་པ་ཐོ་མ་སི་ རྗེ་ཧྥུར་སོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ལུགས་འདི་མཁྱེན་ཏེ། གལ་སྲིད་ཁོང་ལ། སྲིད་གཞུང་ཡོད་ཅིང་གསར་འགོད་རང་མེད་པ་དང་། གསར་འགོད་རང་དབང་ཡོད་ཅིང་སྲིད་གཞུང་མེད་པ་གཉིས་ལས་གང་འདེམ་གི་ཡིན་ཅེས་དྲིས་ ཚེ་ཁོང་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རྗེས་མ་དེ་འདེམ་གི་ཡིན་ཅེས་་་

ཧྭ་གོ་ཧྥིན་གྲོངས་པ།

མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་རྗེས་ནས་འཁྱུག་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་བྱས་ མཁན་ཧྭ་གོ་ཧྥིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གྲོངས་དུས་ལོ་ ༨༧ ཡིན་འདུག

་་་

ལྕཌ་ལམ་དྲུག་འཐེན་འཆར།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཁུལ་དུ་སླར་ཡང་ལྕགས་ལམ་གསར་བ་ ༦ བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ ཡིན་པར་བཤད་ཀྱང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔྱད་བརྗོད་པ་ཚོས་ལྕགས་ལམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ ཐེབས་རྒྱུའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།

་་་