སྲིད་འཛིན་ཊོམ་ཕུ་མཆོག་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན།

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཊོམ་ཕུ་མཆོག་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་མནའ་འབྲེལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ཡོད་པར་བརྟེན་ཐའེ་ཝན་གཞུང་ནས་རང་དབང་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་གཏོང་བར་མུ་མཐུད་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུགཁྲིམས་འཆར་དེར་སྲིད་འཛིན་ཊོམ་ཕུ་མཆོག་ནས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་རྗེས། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཐའེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁོ་རི་གྷར་ཌི་ནར་ (Cory Gardner) ལགས་ཀྱིས། རྒྱལ་་་

འཛམ་གླིང་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་མང་ཤོས་ཨ་རི་རེད་འདུག

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དེ་འཛམ་གླིང་གི་མི་གྲངས་འབུམ་ ༥ ལྷག་ལ་འགོས་པ་དང་མི་ཁྲི་ ༢ ལྷག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཨེ་འགོག་རང་འདུན་པར་ཨེ་ཙི་འགོས་མེད་པའི་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་།

བོད་ནང་གི་ཨེ་འགོག་རང་འདུན་པ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་ལགས་སུ་འདས་ལོར་ཨེ་ཙི་འགོས་ཡོད་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་ཟླ་གསུམ་ལྷག་རིང་གཙང་སེལ་འགོག་བཅོས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནད་དུག་འགོས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་འདུག འདས་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་ནང་གི་ཨེ་འགོག་རང་འདུན་པ་གྲགས་ཅན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་ལགས་སུ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གམ་ཨེ་ཙི་འགོས་ཡོད་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁོ་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་སྤེལ་རྗེས། བོད་ནང་དོ་སྣང་དང་གླེང་སློང་བྱེད་མཁན་མང་་་

སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ནས ༡༡ བར་མཁོ་ཆས་ཉོ་བར་ཕྱི་ལ་འགྲོ་ཆོག

ཉིན་རེའི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༡༡ བར་སྤྱི་མང་རྒྱང་བཀྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་མཁོ་ཆས་ཉོ་བར་ཁྲོམ་ལ་འགྲོ་ཆོག་གི་འདུག་་་

རྩོམ་པ་པོ་ཡང་ཧིན་ཅུན་འཕྲལ་དུ་ཀློད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བསྐྱར་དུ་གནང་།

ཨོ་གླིང་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཡང་ཧིན་ཅུན་ལགས་ཀྱི་ཉེས་དོན་ཞིབ་བཤེར་ཡི་གེ་པེ་ཅིན་མི་མང་ཁྲིམས་བཤེར་ཁང་གཉིས་པར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་འདུག  ་་་

༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཚོར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ ཡི་ཞལ་འདེབས་གནང་།

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཉམ་ཐག་དང་དགོས་ངེས་ཅན་ཚོར་བཟའ་བཅའ་དང་སྨན་སོགས་ཀྱིས་སྦྱིན་གཏོང་གནང་ཆེད་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ ཡི་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག་་་

ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་གཞན་ཞིག་བསླེབས་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཧན་ཊ་ནད་ཡམས་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་མི་གཅིག་རྐྱེན་འདས་དང་མི་དེར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱུང་བའི་འགྲུལ་བ་ ༣༢ ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་སྐོར་བསྒྲགས་ཡོད་ཀྱང་དེ་འབྲེལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གླེང་བརྗོད་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུགཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཧན་ཊ་ནད་ཡམས་(Hantavirus)ཞེས་པའི་འགོས་ནད་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་མི་དེ་དང་་་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག

ཨ་རིའི་ནང་གི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་ཁྱབ་སྦེད་གསང་བྱས་ཏེ་མི་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་ན་བ་སོགས་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་བཞིན་པར་གུན་གསབ་ཨ་སྒོར་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་ ༢༠(20Trillion) སྤྲོད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་གཏུག་བྱས་འདུགརྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། ཁ་སང་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལེ་རེ་ཁལ་མན་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་རང་དབང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པ་དང་། ཊག་སཱ་སིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་་་