བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ།

དེ་རིང་ཕྱི་དྲོའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ། དེ་སྔོན་རྒྱའི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བླ་བྲང་དགོན་པའི་གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱིར་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོད་འདུག་་་