ཕ་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་གླེང་བ། གསུམ་པ།

བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་མོའི་འབྲོག་རྫོང་མཛོད་དགེ་དང་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྒན་རབས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་གི་འགྱུར་ལྡོག་གླེང་བའི་སྐད་ཆ་ཡིག་ཕབ་ཞུས་ཡོད།་་་

ཨང་རྩིས་སློབ་ཚན་བོད་ཡིག་ཐོག་ཁྲིད་པ་དེས་སློབ་ཚན་གཏིང་ཟབ་ཤེས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་།

བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭའི་ཨང་རྩིས་སློབ་ཁྲིད་རྒྱུས་སྟོན་པ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམའ་རིམ་ཨང་རྩིས་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༤ རིང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཨང་རྩིས་དགེ་རྒན་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་དགེན་དཔལ་མོ་ལགས་སུ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཨང་རྩིས་སློབ་ཚན་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་གནས་བབ། ཨང་རྩིས་སློབ་ཚན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཨང་རྩིས་དང་འབྲེལ་་་

ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་ཆ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་པའི་དུས་ལ་བསླེབས་འདུག་ཟེར།

ལ་དྭགས་སུ་གནས་སྡོད་རྒན་འགྱུར་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་ས་ཆ་བཙོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས།་་་