ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་ཆ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་པའི་དུས་ལ་བསླེབས་འདུག་ཟེར།

ལ་དྭགས་སུ་གནས་སྡོད་རྒན་འགྱུར་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་ས་ཆ་བཙོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས།་་་