བཙུན་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

དེ་རིང་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་ཁམས་རྟའུ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག