དར་རྒྱས་ལགས་སྐུ་གྲོངས་འདུག

ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དར་རྒྱས་ལགས་སེ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་གྲོངས་འདུག