བསང་ཆུ་རྫོང་དུ་མེར་བསྲེཊ།

དེ་རིང་ཞོགས་པར་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག