གསེར་རྟར་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་སློབ་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག