དབང་རྒྱལ་ལཊ་ཀྱི་སྐུ་པར་འབྱོར་ཡོད།

སྔར་ལོ་གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་པར་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད།