འབོ་རར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།

དེ་རིང་ཉིན་གུང་བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་འབོ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་མཚན་ལ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག