གྲྭ་བ་ ༢ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་བཏང་འདུག

དེ་རིང་ཉིན་གུང་ཚོ་བདུན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་དང་གྲྭ་འཆི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག