བསང་ཆུ་རྫོང་དུ་ཡང་བསྐྱར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།

དེ་རིང་ཉིན་རྒྱབ་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཟ་ཡུས་ནང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་བསང་ཆུ་རྫོང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་འདུག