ཨ་མཆོག་ཏུ་མེར་བསྲེཊ།

ཁ་སང་བོད་ནང་གི་ལུགས་རྙིང་ལོ་སར་ཚེས་བ་བཞི་ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་ཀླུ་ཤོད་སྐྱི་ནང་ས་གནས་བོད་མི་ཞིག་གིས། རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་འདུག