བྱ་ཁྱུང་དགོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ།

མདང་ནུབ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཡས་མས་ལ། ཨ་མདོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ནང་། མཚན་ལ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་འདུག