བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་གནང་འདུག

ཁ་སང་ཨ་མདོ་རྨ་ཆུའི་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རང་ལོ་ ༣༠ ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ཞུ་བ་ཞིག་རྔ་པ་རྫོང་དམེ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོད་འདུག