Donation

ཚགས་པར་འདོན་ཐེངས་སྦྱིན་བདག (Printing Sponsorship) ལས་ཁུངས་ཁང་རིན་སྦྱིན་བདག (Office rent Sponsorship) ལས་བྱེད་གསོལ་ཕོགས་སྦྱིན་བདག (One Staff Salary Sponsorship)
ཐེངས་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༧༠༠༠། ཟླ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༡༠༠༠༠། ཟླ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༡༣༠༠༠།
ཟླ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༢༡༠༠༠། ཟླ་དྲུག ཧིན་སྒོར། ༦༠༠༠༠། ཟླ་དྲུག ཧིན་སྒོར། ༧༨༠༠༠།
ལོ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༢༥༢༠༠། ལོ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༡༢༠༠༠། ལོ་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༡༥༦༠༠༠།
Bank Detail:

Beneficiery Account Holder name: BOD-KYI-DUS-BAB
Saving Account Number: 20590100001759
Bank Swift Code Number: UCBAINBB001 (INTERNATIONAL)
Bank IFSC Code Number: UCBA0002059 (DOMESTIC OTHER BANKS)
Bank Name: UCO Bank, CTS Branch, Dharamsala, H.P. India

You can pay through bank Cheque/Demand Draft Bod-Kyi-Dus-Bab (Tibet Times) and send it to Bod-Kyi-Dus-Bab (Tibet Times) Session Road, Dharamsala – 176215, Distt: Kangra, H.P. India