Donation

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཚགས་པར་འདོན་ཐེངས་རེ་རེར་སྦྱིན་བདག་གནང་ཡུལ།
(Printing Sponsorship)

འདོན་ཐེངས་གཅིག ཧིན་སྒོར། ༦༠༠༠། ཨ་སྒོར། (US$ 100 )

Bank Detail:

Beneficiery Account Holder name: BOD-KYI-DUS-BAB
Saving Account Number: 20590100001759
Bank Swift Code Number: UCBAINBB001 (INTERNATIONAL)
Bank IFSC Code Number: UCBA0002059 (DOMESTIC OTHER BANKS)
Bank Name: UCO Bank, CTS Branch, Dharamsala, H.P. India

You can pay through bank Cheque/Demand Draft Bod-Kyi-Dus-Bab (Tibet Times) and send it to Bod-Kyi-Dus-Bab (Tibet Times) Session Road, Dharamsala – 176215, Distt: Kangra, H.P. India