རྒྱ་ནག

A damaged wall in Luzhou, Sichuan, after an earthquake on September 16.

རྒྱ་ནག་གི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ས་འགུལ་རྒྱུགས་ཏེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Nepal Embassador Mahendra Bahadur Pandey mets Wang yang in Lhasa at his visit to Tibet.

བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། བལ་ཡུལ་ནང་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་སྤེལ་བཅུག་རྒྱུ་མིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་ཆར་པ་ཤུགས་ཆེན་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་རྒྱུགས་ཏེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་བཅུ་གཉིས་ལྷག་དང་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་འཚོ་བར་དོ་ཕོག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་འདི་ལོའི་མི་ཚོང་ཁྲིམས་འགལ་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་འབུམ་ ༥ ལས་མང་བ་བཟོ་གྲྭ་དང་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་སོགས་སུ་ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག ཉེ་ཆར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Human Rights Watch says China’s government and its supporters have monitored, harassed and intimidated pro-democracy Chinese students living in Australia(Image:screenshot)

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨོ་གླིང་གི་སློབ་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཚོར་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་བཏོན་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཁའ་ལམ་དུ་དམག་དོན་གནམ་གྲུ་ ༢༨ སྡེབ་གཅིག་ཏུ་བཏང་སྟེ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༧༠ ལྷག་ནང་དཔུང་འཇུག་གི་དྲག་ཤུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ངོམས་ཡོད་འདུག དེ་རིང་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འདས་ལོའི་གྷལ་ཝན་ལུང་གཞུང་གི་རྒྱ་དཀར་ནག་བར་གྱི་དམར་འཛིང་ཁྲོད་ཞུགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིར་དམའ་འབེབ་སྐུ་འདེབས་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཆུ་ཀྲི་མིང་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་ཟླ་བརྒྱད་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད། ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སྲིད་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འཆར་ལྡན་བུ་སྐྱེས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་རེ་སྐྱེ་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Page 1 of 170 ༡༧༠

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist