བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དུས་ཆེན།

བོད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་འཆར་ཟླའི་ནང་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་ཡེ་ཊེལ་ནང་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་འདུག

་་་

མནར་གཅོད་ཁྲོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་སློབ་སྦྱོང་གནང་གིན་འདུག་ཟེར།

་་་

བལ་བོད་ས་མཚམས་གྱི་དམ་དྲག

བལ་ཡུལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཏ་ཏོ་པ་ནི་དང་གློ་སྨོན་ཐང༌།དཀྱིལ་མ་ཐང་ཀ དེ་བཞིན་ལི་མི་སོགས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ས་སྲུང་དམག་ མི་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་འཆར་ཡོད་འདུག

་་་

ཁེ་ན་ཌའི་མེ་སྐྱོན།

ཁེ་ན་ཌའི་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ Kelowna ཁེ་ལོ་ན་ ཞེས་པར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁར་བརྟེན། ཡུལ་མི་སྟོང་ཕྲག་ ༡༧ གྱིས་རང་ཁྱིམ་རྒྱབ་ཏུ་བཞག་སྟེ་ཐོན་དགོས་བྱུང་འདུག

་་་

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཆར།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནས་ ༡༠ དུས་མཚམས་སུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་འཆར་ཡོད་འདུག

་་་

གཟེངས་རྟགས་འོས་གཞི།

ལོ་འདིའི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་བར་དུ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་གྷན་དྷེའི་རྗེས་འཇུག་ངོ་མ་ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཡུལ་གྱི་འོས་གཞི་འདོན་རོགས་ཟེར།

་་་

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ།

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་ཉེ་སྐབས་འདིར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་ཁོང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་ཡོང་ཐབས་སུ་ཞུ་ ཡིག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་མགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།

་་་

ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལག་འཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ ༥༣ གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་ལག་འཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་དང་། གུང་མེན་ཞེས་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་སྒོ་བརྒྱབས་ཡོད་འདུག

་་་