བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

 འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ལ་ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་བསྟུད་མར་བྱུང་ཡོད་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་དེ་སྔར་བས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དེ་རིང་སྔ་དྲོར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་གི་མདུན་དུ་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་པདྨ་བཟང་པོ་ལགས་ནས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Students attend class at Lhasa Naqu Second Senior High School in Lhasa.   © Reuters

མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད་རྫོང་སྐྱ་རིང་གྲོང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཅན་བློ་བསྟན་ཞེས་པའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟླ་གཅིག་ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོ་སྔོན་ནང་དྲ་ཐོག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གལ་སྲིད་མུ་མཐུད་དྲ་ཐོག་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་མཁན་རིགས་ཡོད་ཆེ་ཉེས་ཆད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གསེར་ཆེན་རྫོང་། དྲ་ལམ་གྱི་པར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཁུལ་རེར་ཉུང་མཐར་སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་ཐང་གཅིག་རེ་དགོས་པའི་འཆར་གཞིའི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་ཐང་ ༡༠ འཛུགས་སྐྲུན་ཟིན་པ་དགོས་པའི་ལས་འཆར་གཏན་འབེབ་བྱས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཝེ་ཏི་ནམ་གྱི་ནང་པའི་བླ་ཆེན་ཐིག་ན་ཊི་ཧན་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ། ཁ་སང་མཚན་གུང་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ནང་པའི་བླ་ཆེན་ཐིག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་དཀར་ནག་བར་ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་དང་ཚོང་ཟོག་བཀག་འགོག་སོགས་བྱེད་ཀྱང། ༢༠༢༡ ལོའི་ནང་སྔར་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༡༢༥ ཡི་ཚོང་འབྲེལ་བྱུང་ཡོད། བོད་སྒྱུར་བ། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལ་དྭགས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕུལ་བྱུང་ཟིན་བྲིས་པ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist