གཞན།

གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་འབྲུག་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཟེར་བ་ཞིག་འཁྲུངས། དེ་བས་འབྲུག་འདིའི་ཁ་དོག་ཀྱང་གངས་རི་དང་འདྲ་ཞིང་སྙིང་ཡང་གངས་ལྟར་དཀར། དེ་ནི་གངས་སེང་དཀར་མོའི་སྐྱེ་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས་སྲས་ཤིག དེ་བས་འབྲུག་སྐད་དང་སེང་སྐད་ལྷན་ཅིག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དབུ་མའི་ལམ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་སྣ་ཚོགས་འདུག ངས་དེ་རིང་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ཅི་ཕྱིར་བྱུང་བ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་ གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། བཤད་སྟངས་འདི་ལ་ང་ཧ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དྲ་གྲོགས་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ། ངས་དེ་རིང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཡང་ན། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐོར་ཞིག་བཤད་ན་གསུངས་སོང་ཡང་། དྲ་ཚོམ་འདིའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist