སྦེལ་ཇམ་གྱི་ཤེས་རབ་སྣང་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༡༡/༢༥

Leave a Reply

2 thoughts on “སྦེལ་ཇམ་གྱི་ཤེས་རབ་སྣང་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།