Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

འདས་ལོའི་ལོ་སྟོད་སྨད་བསྡུར་ན་འགྲུལ་བ་འགྲོ་འོང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༩ མར་ཆག་སོང་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དྲག་སྤྱོད་པ་དང་ཉེས་ཅན་སིམ་འཛུལ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ས་མཚམས་ཁག་ནས་དམ་དྲག་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

ཧྭ་ཝེ་ཡི་རོགས་དངུལ་ལེན་མཚམས་བཞག

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཨོ་ཁུ་སི་ཧྥོར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཝེ་འཕྲུལ་རིག་ཚན་རྩལ་བཟོ་ཚོང་གི་རོགས་དངུལ་མི་ལེན་རྒྱུ་ཐག་བཅད་འདུག  ་་་

དབུལ་ཕུངས་དུད་ཁྱིམ་ཟེར་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོ་ཡང་ཚུད་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོལ་རྡལ་ཁག་ཚང་མ་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་གཏོར་ཆེད་གཞུང་ལམ་གྱིས་མཐུད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།་་་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨུ་རུ་སུ་མནའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་བསླབ་བྱ་ལེན་དགོས།

ཧུའུ་ཡོ་པང་གི་བུས་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཨུ་རུ་སུ་མནའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་སྐབས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག་་་

སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་གི་དམག་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཉེན་འདུག་ཟེར།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་གསང་བ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམག་ཤུགས་གོ་མཚོན་བཅས་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཐའེ་ཝན་བཙན་བཟུང་བྱེད་པའི་གདེང་ཚོད་བསླེབས་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག་་་

འདི་ལོའི་སྟག་རྒན་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས།

འདི་ལོའི་སྟག་རྒན་གཉིས་པ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་ནང་སྲིད་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གཞོན་པ་ཀྲོ་ཀྲིན་ཡོང་འཛིན་བཟུང་བྱས།་་་

རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྙིང་མའི་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པར་བསྐོ་བཞག་ཞུ་གཏན་འཁེལ།

ཁ་སང་བོད་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༠ པའི་ཐོག་གྲུབ་དབང་རྫོགས་སྤྲུལ་བདུན་པ་༧འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་དབང་པོ་མཆོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པར་བསྐོ་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་་་

གངས་ལྗོངས་ནོར་འབྲས་བཟོ་གྲྭས་ཐོན་སྐྱེད་འབྲས་རིགས་ཐོན་ཡོད།

བྷན་ཌར་ནོར་རྒྱལ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་འབྲས་རིགས་ཁག་ཁྲོམ་རའི་ནང་དངོས་སུ་ཚོང་མགོ་ཚུགས་སོང་།་་་