བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱིས་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་གཙི་ཞུས།

རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནང་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་དགུང་གྲངས་ ༨༤ ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་གཙི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  ་་་