རྒྱ་གར་མི་སེར་ལག་འཁྱེར་སྐོར་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས།

“>

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༧/༠༨/༣༠

Leave a Reply

One thought on “རྒྱ་གར་མི་སེར་ལག་འཁྱེར་སྐོར་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས།