Editorials

ལོ་དྲུག་རིིང་གི་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་གྱི་མཐའ་འབྲས་དབང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བཀའ་ཁྲི་གཉིས་ཀར་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཕམ་འདིས་བོད་མི་རིགས་ལ་སྤྲད་པའི་གོ་བརྡ་མཐའ་མ་ནི་བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་ཆ་བོད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཉིན་ཤས་སྔོན་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བཤད་དོན། དེང་སྐབས་བལ་ཡུལ་དུ་སྡོད་པ་དང་ཨ་མདོ་རུ་སྡོད་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ན་ནག་ཉེས་གཅིག་མཚུངས་རེད་ལ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལུང་པ་དམངས་གཙོ་རེད། སྲིད་གཞུང་དམར་པོ་རེད། བལ་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གྲུབ་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་གྲབས་ཡོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་འདི་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་འོག་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། ད་ལྟ་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་བོ་འདི་རྒྱ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

མཚམས་རེར་ང་ཚོས་རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་འདི་མི་ཤེས་དུས། འདི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཡག་ཤོས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་། དེའི་ལས་འགུལ་ལ་སོམས་དང་གཞི་ནས་བོད་དོན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དར་ཆ་འཁྱེར་བའི་ཚོགས་པའང་ཇེ་མང་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ནི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བོད་མི་ཚོར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བསམ་བློའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་དང་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། འཇར་མན་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་ཁག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཐད་རྒྱལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་ངོ་གདོང་ལྕགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་དོན་པ་དག་གི་ཨ་འབྱོག་རྡོ་ཡིས་གྲུབ་སྟེ་མི་རིགས་འདི་ཁྱུར་མིད་ལ་གཏོང་སྐབས་བག་མི་ཚ་ལ ། མི་རིགས་འདིའི་ཞི་བདེའི་འབོད་སྐུལ་དག་མི་གོ་བར་གྱུར་འདུག འདིའི་ཁར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

  འདས་པའི་ཟླ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ ་ཁག་རྡ་སའི་རི་ངོགས་འདིར་ཉིན་ནས་མཚན་ལ་བསྟུད་དེ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤིང་ ། གྲོས་བསྡུར་གཅིག་ཐོག་གཉིས་འཇོག་བྱས་རྗེས་འབོད་ཚིག་ཅིག་ཁྱེར་ནས་ལྡི་ལིར་ཕྱིན་སོང་ ། ཐེངས་འདི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist