Front Slider

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྲག་སྲིད་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་སྦྲག་གླ་ཁེ་པོ་བྱས་ཏེ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས་ཨ་རི་མཐུན་ཚོགས་དེའི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའི་ཐོག་གཏན་འབེབ་གནང་པའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དེར་སྐབས་འདིའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་གུས་བརྩི་ཞུ་ཡི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་སོང་།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དཔལ་༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་མ་གྲགས་ཅན་ཧྥན་པིན་པིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལ་གཡོལ་ཐབས་སྦས་སྐོང་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྱོན་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༨.༨ ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་དྷི་མཆོག་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཧར་དང་ཨུའུ་ཌར་མངའ་སྡེའི་ནང་ལྕགས་ལམ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཨུའུ་ཌར་མངའ་སྡེ་ནས་བྷང་ལ་ཌེ་ཤི་ནང་ལྕགས་ལམ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ནས་བཟུང་ཐའེ་ཝན་གཞུང་གིས་དབྱིན་ཡིག་གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡིག་ཏུ་བཟོ་བའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་མགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist