གསར་འགྱུར།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷ་སའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་མི་བཞི་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པའི་ཐད་ཤུགས་ཆེ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ད་ལྟ་རང་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན། མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་འབྲོག་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བཤད་སྒྲུབ་ལོ་ ༤༠ ཡས་མས་ལགས་ཀྱིས་ཉིན་ཤས་སྔོན་རང་སྲོག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྔར་ལོའི་ཞི་རྒོལ་ཁྲོད་མེར་རྒྱག་གསོད་རྡུང་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་གི་ཉེས་འཛུགས་འོག སྲོག་ཆད་དང་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དེར། བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནད་དོན་ཡིན་པ་དང། དྲང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཞིག་གི་ཤོག་ངོས་ ༡༢ ཡོད་པ་ཧྲིལ་བོར། ཡུལ་དེའི་རྒྱ་ནག་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གླ་ཡོད་གསལ་བསྒྲགས་ལྟར། དངུལ་སྤྲད་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་དང༌། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲོལ། དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བཞུགས་སྒར་ངྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཆབ་སྲིད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist