ལྕམ་ནན་སེ་པེ་ལོ་སི་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ ནན་སེ་ པེ་ལོ་སི་ མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་པེ་ཅིན་དང་ཧྲང་ཧེ་རུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་རྒྱུ་རེད།

ལྕམ་ ནན་སེ་ པེ་ལོ་སི་མཆོག་ནི་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་ཁྲོད་པེ་ཅིན་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ལོ་སྔོན་མར་ཁོང་གིས་སྲིད་འཛིན་བྷུ་ཤུ་པེ་ཅིན་གྱི་ཨོ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་མི་ཕེབས་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་དོན་རྐྱེན་རྗེས་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཁོང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་མི་དགའ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ལྕམ་ ནན་སེ་ པེ་ལོ་སི་མཆོག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ཐད་ངོ་རྒོལ་དང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་པེ་ཅིན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། ༡༩༩༡ ལོར་ཁོང་གིས་པེ་ཅིན་གྱི་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་ནས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེད། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོའི་ཆེད་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན། ཅེས་འཕྲེད་དར་ཕྱར་བར་བརྟེན་ཁོང་དང་པེ་ཅིན་བར་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོར་ཤུགས་དེ་ཇེ་རྣོ་རུ་གྱུར་ཡོད། ཐེངས་འདིར་ཁོང་པེ་ཅིན་ལ་ཕེབས་དུས་འདིའང་ཚོར་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་འཁེལ་ཡོད་ལ། ཁོང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་ ༡༠ རྗེས་ནས་མི་ལོ་ ༢༠ སྔོན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་སྡེབ་གསོད་ཀྱི་ཉིན་མོར་འཁེལ་གྱི་ཡོད།

ཁོང་གིས་ཐེངས་འདིར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་ཕེབས་ཀྱིན་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་ཐེངས་འདིར་ཁོར་ཡུག་དང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་སྟེང་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ལ། ཞིབ་ཆའི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་མི་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༦/༠༡/༠༦

Leave a Reply

8 thoughts on “ལྕམ་ནན་སེ་པེ་ལོ་སི་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

  1. I do not think so, is she really more powerful than the persons namely like H.H and the heads of different countries more specially like USA, Frence,Germany,Canada,etc??????? I do not think she can make some huge different as you hope and think. I only hope that she will not do the same thing that other heads did before when they was really getting in China.

  2. I do not think so, is she really powerful than the persons namely H.H, the heads of different countries more specially like USA, Frence,Germany,Canada,etc??????? I do not think she can make some huge different as you hope and think. I only hope that she will not do the same thing that other heads did before when they was really getting in China.