ཏེ་ལོ་ཕུག་བཙུན་དགོན་ནས་གསལ་བསྒྲགས།

ཏེ་ལོ་ཕུག་བཙུན་དགོན་ནས་གསལ་བསྒྲགས།
 
༄༅།།བཙུན་དགོན་ཏེ་ལོ་ཕུག་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དར་གླིང་དུ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ས་མིག་ཡོད།
 
    གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་བའི་རིགས།ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ་ཚེས་༡༥ནང་ཚུད་དུ་སྙན་ཞུ་འདི་ག་ཏེ་ལོ་ཕུག་བཙུན་མའི་ཡིག་ཚང་ལ་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།
 
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དྭངས་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བའི་ལག་དེབ་ངོ་བཤུས་ངེས་པར་དུ་དགོས།
རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ Updated R.C ངོ་བཤུས་ངེས་འབུལ་དགོས་ལ་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན་ཚོགས་སྡེ་དེའི་འགག་བྱ་མེད་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་དགོས།
རང་གཞུང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་ཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོ་སྦྱོར་དགོས།
གོང་གསལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གལ་སྲིད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་པའི་ས་གནས་ཡིན་ཚེ།རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་དག་མཆན་ཡོད་པའི་ངོ་བཤུས་དགོས།
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ངེས་པར་དུ་དགོས།
གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་རིགས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ་ཚེས་༢༠ཉིན་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཏེ་ལོ་པུག་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དར་གླིང་གི་ཡིག་ཚང་དུ་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགོས།
 
འབྲེལ་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང་།   ༠༩༤༡༨༤༡༠༦༦༧
འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།
 
Karma Drubgyu Thargay Ling
M.B. Nunnery
P.O. Tilokpur 176225
Distt Kangra
(H.P) India
Mobile No: 09418410667

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༦/༠༡/༠༦

Leave a Reply